Vi är mycket glada att från 2021-12-01 kunna meddela att Hotel Poseidon är ett Green Key diplomerat hotell.

Vi är fortfarande glada att kunna meddela att vi även 2022-2023 är diplomerade enligt Green Key.

 

www.greenkey.se - Läs mer

www.greenkey.com - Read more

 

 

 

 

 

 

Vi är miljömärkta med Green Key

Du har valt ett hotell som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key.

Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier. På så vis bidrar du som gäst att ta ansvar för miljön utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet hos oss.

 

VÅRA ÅTAGANDEN

Green Key delas ut till logi- och konferensanläggningar som uppfyller miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier inom 13 olika områden. Här är exempel på våra åtaganden:

 

·    Vianvänderförnybarel,energibesparandebelysningochharrutinerförminskad energiåtgång gällande uppvärmning ochventilation.

·     Vi har vidtagit åtgärder för att reduceravattenförbrukningen.

·    Vi källsorterar och återvinner vårt och gästernasavfall.

·    Vi använder miljömärkta tvätt- ochrengöringsprodukter.

·    Våra gäster erbjuds vegetariska och ekologiskaalternativ.

·    Personalen involveras i hållbarhetsarbetet och får årlig utbildning inomområdet.

·    Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbete genom att formulera årligamål.

 

VILL DU HJÄLPA OSS?

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan, vänligen:

 

·     Lämna återvinningsbara förpackningar och pant på rummet så källsorterar vi det åtdig.

·     Ta kortare duschar och använd din handduk en extradag.

·     Meddela oss att rummet inte behöver städas varje dag om du stannar fleranätter.

·     Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ureluttag.

·     Drick kranvatten istället förflaskvatten.

·     Välj vegetariska och ekologiska alternativ irestaurangen.

·     Res med miljövänligare transportmedel som tåg, buss och cykel, eller gå tillfots.

Ge oss gärna förslag kring hur vi kan förbättra vårt miljöarbete. Din åsikt är viktig för oss.

 

OM GREEN KEY

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 60 länder runt om i världen. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), som stödjs av några av världens främsta organisationer inom miljö och utbildning såsom UNEP, UNESCO och World Tourism Organization.

 

Idag finns över 150 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och flera stora kedjor är anslutna till märkningen. Green Key Sverige driver miljömärkningen nationellt och alla anläggningars Green Key-märkning godkänns och förnyas av en oberoende jury. Samtliga anläggningar kontrolleras också genom regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

 

 

 

 

 

 

 

 

We are ecolabelled with Green Key


We are actively working with environmental and sustainability issues, by following Green Key’s comprehensive criteria. In this way, as our guest, you help to take responsibility for the environment without compromising your experience or convenience during your stay.

 

OUR EFFORTS

Green Key is awarded to tourism establishments that fulfill environmental and social sustainability criteria within 13 different areas. Here are examples of our efforts:

·    We use energy from renewable sources, energy-saving lighting and have routines for reducing the energy consumption from heating andventilation.

·    We have taken steps to reduce waterconsumption.

·    We sort and recycle our waste as well as our guests’waste.

·    We use ecolabelled washing and cleaningproducts.

·    We offer our guests vegetarian and organicalternatives.

·    Our staff are involved and receives annual education within the field ofsustainability.

·    We work to continuously improve our efforts by formulating annualgoals.

 

WOULD YOU LIKE TO HELP US?

We hope you would like to help us to reduce our environmental impact, please:

·    Leave recyclable packaging, cans and bottles in the room, we will sort it forrecycling.

·    Use the shower efficiently and use your towel an extraday.

·    Let us know if your room does not need cleaning every day when staying severalnights.

·    Turn off the lights, shut down electronics and unplugchargers.

·    Drink our tap water. It’s safe to drink, delicious and free ofcharge.

·    Choose vegetarian and organic alternatives in therestaurant.

·    Travel by environmentally friendly means of transportation such as train, bus and bicycle, or walk onfoot.

 

Please let us know if you have any suggestions on how to improve our environmental efforts. Your opinion is important to us.

 

ABOUT GREEN KEY

Green Key is an international ecolabel within the tourism and hospitality industry and present in more than 60 countries worldwide. The label is internationally managed by Foundation for Environmental Education (FEE) who is partnered by some of the world’s foremost organizations within the fields of environment and education, such as UNEP, UNESCO and the World Tourism Organization.

 

Today, over 150 establishments are ecolabelled with Green Key in Sweden, including several larger chains. The ecolabel is nationally operated by Green Key Sweden and all Green Key establishments must be approved by an independent jury. All establishments are also checked through frequent audits, to ensure the compliance of the criteria.